Treguesit e Zhvillimit të Botës

Ndërtoni grafikun, hartën dhe krahasoni më shumë se 1000 tregues të serive të të dhënave në periudha të caktuara "time series” nga Treguesit e Zhvillimit Botëror dhe më shumë se 5000 tregues nga koleksioni të tillë si Statistikat e Gjinisë, Treguesit e Zhvillimit Afrikan ose Statistikat e Edukimit.

112% 2014
Origjinali
Total enrollment in primary education, regardless of age, expressed as a percentage of the population of official primary education age. GER can exceed 100% due to the inclusion of over-aged and under-aged students because of early or late school entrance and grade repetition.
Treguesit e Zhvillimit të Botës
Fshije këtë
1.6 2011
Origjinali
Emetimet e dioksidit të karbonit janë ato që rrjedhin nga djegia e lëndëve djegëse fosile dhe prodhimi i çimentos. Ato përfshijnë dioksidin e karbonit të emetuar gjatë konsumimit të karburanteve të ngurta, të lëngshme, dhe të gazta si dhe djegiet e gazit.
Treguesit e Zhvillimit të Botës
Fshije këtë
14.3% 2012
12.4% 2008
18.5% 2005
25.4% 2002
Origjinali
National poverty headcount ratio is the percentage of the population living below the national poverty lines. National estimates are based on population-weighted subgroup estimates from household surveys.
Treguesit e Zhvillimit të Botës
Fshije këtë
78 2015
Origjinali
Parashikimi i jetës në lindje tregon numrin e viteve që një foshnje e porsalindur do të jetonte nëse modelet mbizotëruese të vdekshmërinë në kohën e lindjes së saj do të qëndronin të njëjta gjatë gjithë jetës së saj.
Treguesit e Zhvillimit të Botës
Fshije këtë
$4,450 2014
Origjinali
Të Ardhurat e Përgjithshme Kombëtare për kokë (ish Produktet e Përgjithshme të Vendit) janë të ardhurat e përgjithshme kombëtare, të konvertuara në dollarë amerikanë, që përdorin metodën Atlas të Bankës Botërore, të ndara nga popullata e mesit të vitit. Të Ardhurat e Përgjithshme Kombëtare janë shuma e vlerës së shtuar nga të gjithë prodhuesit banorë plus të gjitha taksat e produktit (minus ndihmat) që nuk janë përfshirë në vlerësimin e daljes plus marrjet neto nga të ardhurat primare (kompensimi i punonjësve dhe të ardhurat e pronës) nga jashtë. Të Ardhurat e Përgjithshme Kombëtare, llogaritur në monedhën kombëtare, zakonisht konvertohen në dollarë amerikanë me kurset zyrtare të këmbimit për krahasim me ekonomitë e tjera, edhe pse një kurs alternative përdoret kur kursi zyrtar i këmbimit është gjykuar që të devijojë nga një diferencë tepër e madhe nga kursi i aplikuar aktualisht në transaksionet ndërkombëtare. Për të zbutur luhatjet në çmime dhe në kurset e këmbimit, një metodë e veçantë Atlas e këmbimit përdoret nga Banka Botërore. Kjo aplikon një faktor këmbimi që është mesatarisht kursi i këmbimit për një vit të dhënë dhe për dy vitet e mëparshme, përshtatur për ndryshimet në kurset e inflacionit midis vendit dhe deri në 2000-ën, mes vendeve të G-5 (Franca, Gjermania, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara). Qysh nga viti 2001, këto vende përfshijnë përfshijnë zonën e Euros, Japoninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara.
Treguesit e Zhvillimit të Botës
Fshije këtë
72.2 2015
Origjinali
The Statistical Capacity Indicator is a composite score assessing the capacity of a country’s statistical system. It is based on a diagnostic framework assessing the following areas: methodology; data sources; and periodicity and timeliness. Countries are scored against 25 criteria in these areas, using publicly available information and/or country input. The overall Statistical Capacity score is then calculated as a simple average of all three area scores on a scale of 0-100.
Treguesit e Zhvillimit të Botës
Fshije këtë

Perspektivat Ekonomike Globale - Parashikime

Perspektivat Ekonomike Globale analizojnë prirjet për ekonominë botërore dhe se si ndikojnë ato mbi vendet në zhvillim. Raporti përfshin parashikime tri-vjeçare për vende të veçanta, për treguesit kryesorë makroekonomikë, duke përfshirë tregjet e mallrave dhe financiare.

Kursi i rritjes së përqindjes vjetore të PPV-së në çmimet e tregut, bazuar në dollarë konstant amerikan të vitit 2010.

OrigjinaliOrigjinali
Kursi i rritjes së përqindjes vjetore të PPV-së në çmimet e tregut, bazuar në dollarë konstant amerikan të vitit 2010.
PPV-ja është shuma e vlerës së përgjithshme, shtuar nga të gjithë prodhuesit lokalë në ekonomi, plus çdo taksë prodhimi dhe minus çdo subvencion të papërfshirë në vlerën e prodhimeve. Ajo llogaritet pa bërë zbritje për zhvlerësimin e aseteve të prodhuara, ose për zbrazjen dhe degradimin e burimeve natyrore.
Banka Botërore
Fshije këtë

Projekte dhe veprime

Kërkoni, shikoni dhe bëni skemën e më shumë se 10000 projekteve qysh nga 1947-a deri tani.

Project Map - Shqipëria

AlbaniaOrigjinaliOrigjinali
Ndërtimi i hartave për rezultate
Ndërtimi i Hartave për Rezultate parashikon vendndodhjet e projekteve të financuara nga Banka Botërore për të monitoruar ndikimin e zhvillimit, për të përmirësuar efikasitetin dhe koordinimin e ndihmës dhe për të rritur transparencinë dhe përgjegjësinë sociale. Në kombinim me treguesit nënkombëtarë social-ekonomik, të tillë si varfëria, shëndeti, mosushqimi dhe densiteti i popullsisë ndihmon që të synohet ndihma më e mirë për zhvillimin.
Ndërtimi i hartave për rezultate
Fshije këtë

Operacionet IBRD/IDA të miratuara nga Viti Fiskal

OrigjinaliOrigjinali
Operacionet IBRD/IDA të miratuara nga Viti Fiskal
Shënim: Të dhënat përfshijnë garancitë. Operacionet suplementare dhe shtesë (përveçse për projektet e ngritura një shkallë më lart nëpërmjet financimit shtesë) nuk janë llogaritur si operacione huazimi më vete, edhe pse janë përfshirë në shumën. Operacionet e përbashkëta IBRD-IDA janë llogaritur vetëm një herë, si operacione IBRD.
Projekte dhe veprime
Fshije këtë
$506.7 MilionFY2015

Projekte të reja dhe suplementare nga Viti Fiskal

OrigjinaliOrigjinali
Projekte të reja dhe suplementare nga Viti Fiskal
Shënim: Të dhënat përfshijnë garancitë. Operacionet suplementare dhe shtesë (përveçse për projektet e ngritura një shkallë më lart nëpërmjet financimit shtesë) nuk janë llogaritur si operacione huazimi më vete, edhe pse janë përfshirë në shumën. Operacionet e përbashkëta IBRD-IDA janë llogaritur vetëm një herë, si operacione IBRD.
Projekte dhe veprime
Fshije këtë
5FY2015

Financat

Eksploroni të dhëna të papërpunuara rreth financave të Bankës Botërore – shihni me vëmendje koleksione të dhënash; përfytyroni të dhëna; shkëmbejini me përdorues të tjerë të faqes ose nëpërmjet rrjeteve sociale; ose merreni në shtëpi me një ap celulari.

Përmbledhje e huave IBRD

$351.6 MilionShpërndarë qysh më 5/31/2016OrigjinaliOrigjinali
Përmbledhje e huave IBRD
Explore data about the World Bank's finances - slice and dice datasets; visualize data; share it with other site users or through social networks; or take it home with a mobile app.
Financat e Bankës Botërore
Fshije këtë

Përmbledhje e Krediteve IDA

$916.5 MilionShpërndarë qysh më 5/31/2016OrigjinaliOrigjinali
Përmbledhje e Krediteve IDA
Explore data about the World Bank's finances - slice and dice datasets; visualize data; share it with other site users or through social networks; or take it home with a mobile app.
Financat e Bankës Botërore
Fshije këtë

Analiza

Biblioteka Mikrodata siguron të dhëna për njerëzit që jetojnë në vendet në zhvillim, institucionet e tyre, mjedisin e tyre, komunitetet e tyre dhe funksionimin e ekonomive të tyre.

Analizat më të fundit (21 totale)

Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2014
Nga: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Dorëzuar më: Oct 28, 2015
World Bank Group Country Survey 2014
Nga: Public Opinion Research Group - The World Bank Group
Dorëzuar më: Nov 25, 2014
Enterprise Survey 2013
Nga: World Bank, European Bank for Reconstruction and Development
Dorëzuar më: Jun 17, 2014
Living Standards Measurement Survey 2012
Nga: Institute of Statistics of Albania
Dorëzuar më: Mar 13, 2014
OrigjinaliOrigjinali
Analizat më të fundit
Biblioteka Mikrodata përfshin koleksione të dhënash që janë prodhuar nga Banka Botërore, të tilla si vlerësimi i ndikimit të operacioneve të Bankës ose kërkimi shkencor mbi çështjet e zhvillimit. Gjithashtu përfshin koleksione të dhënash nga organizata të tjera ndërkombëtare, agjenci statistikash dhe agjenci të tjera në vende me të ardhura të ulëta dhe të mesme. Qëllimi ynë është që të sigurohet akses tek sa më shumë informacion që të jetë e mundur, falas, për të gjithë përdoruesit. Megjithatë, në disa situata, sidomos aty ku koleksionet e të dhëna i janë siguruar Bankës Botërore prej agjencive të tjera, zotërimi i të dhënave mbetet me atë agjenci dhe mund të ketë disa kufizime se si mund të përdoren dhe të shihen këto të dhëna.
Biblioteka Mikrodata
Fshije këtë

Ndryshimi i klimës

Portali i Njohurisë e Ndryshimit të Klimës është një nyje informacioni, të dhënash dhe raportesh rreth ndryshimit të klimës rreth e përqark botës. Këtu ju mund të bëni pyetje, të krijoni harta, të krahasoni, të ndërtoni diagrame dhe të përgjithësoni informacione kyçe që kanë të bëjnë me klimën.

Temperaturat Mesatare Mujore
1901 - 2009 (°C)

OrigjinaliOrigjinali
Temperaturat Mesatare Mujore
Temperaturat Mesatare Mujore janë temperaturat mesatare për periudhën 1901 – 2009. Këto të dhëna janë përfaqësuese, bazuar në klimatologjitë skematike nga Njësia e Studimit të Klimës. Modelimi është përdorur për të ekstrapoluar vlerësime të përafërta kur të dhënat instrumentale (stacioni) nuk ishin në dispozicion ose nuk ishin të besueshme, sidomos në fillim të viteve 1900.
Marrë nga: Portali i Njohurisë së Ndryshimit të Klimës nga Banka Botërore, Njësia e Studimit të Klimës, Universiteti i Anglisë Lindore
Fshije këtë

Shirat Mesatare Mujore
1901 - 2009 (mm)

OrigjinaliOrigjinali
Shirat Mesatare Mujore
Shirat Mesatare Mujore janë temperaturat mesatare për periudhën 1901 – 2009. Këto të dhëna janë përfaqësuese, bazuar në klimatologjitë skematike nga Njësia e Studimit të Klimës. Modelimi është përdorur për të ekstrapoluar vlerësime të përafërta kur të dhënat instrumentale (stacioni) nuk ishin në dispozicion ose nuk ishin të besueshme, sidomos në fillim të viteve 1900.
Marrë nga: Portali i Njohurisë së Ndryshimit të Klimës nga Banka Botërore, Njësia e Studimit të Klimës, Universiteti i Anglisë Lindore
Fshije këtë

Help/Feedback

User Voice