Индикатори за световното развитие

Графично представяне, картографиране и сравнение на над 1 000 динамични показатели от индикаторите за световно развитие на Световната банка и над 5 000 други показатели от други набори данни, като например статистически данни по пол, показатели за развитието на африканските страни или статистически данни за образованието.

100% 2012
Източник
Брутен коефициент на записване в учебни заведения. Основно образование. Общият контингент представлява общия брой на записаните в основни училища ученици, независимо от възрастта им, изразен като процент от населението на официална възраст за основно образование. Брутният коефициент на записване в учебни заведения може да надвиши 100% поради включването на ученици над или под обичайната възраст, дължащо се на ранно или късно записване и повтаряне на класове.
Индикатори за световното развитие
Скрийте
6.0 2010
Източник
Емисиите на въглероден двуокис са емисии в резултат на изгарянето на изкопаеми горива и производството на цимент. Те включват въглеродния двуокис, който се образува при употребата на твърди, течни и газообразни горива и възпламеняването на газове.
Индикатори за световното развитие
Скрийте
21.0% 2013
21.2% 2011
22.2% 2010
20.7% 2009
21.8% 2008
Източник
World Bank, Global Poverty Working Group. Data are compiled from official government sources or are computed by World Bank staff using national (i.e. country–specific) poverty lines.
Индикатори за световното развитие
Скрийте
Източник
Достъп до подобрени водоизточници означава процента от населението с приемлив достъп до адекватни количества вода от подобрен водоизточник, като например централно водоснабдяване на дома, обществена чешма, сонда, закрит кладенец или извор и събиране на дъждовна вода. Неподобрените водоизточници включват търговци на вода, цистерни и открити кладенци и извори. Приемлив достъп се определя като наличност на поне 20 литра на човек на ден от източник в рамките на един километър от дома.
Индикатори за световното развитие
Скрийте
74 2012
Източник
Очакваната продължителност на живота при раждане сочи броя на годините, които едно новородено дете ще преживее, при положение, че моделите на смъртност по време на раждането му се запазят непроменени в продължение на целия му живот.
Индикатори за световното развитие
Скрийте
$7,360 2013
Източник
БНД на глава от населението (по-рано БНП на глава от населението) представлява брутния национален доход, преизчислен в щатски долари с помощта на метода Атлас, използван от Световната банка, разделен на броя на населението в средата на годината. БНД представлява сбор от добавената стойност от всички резидентни производители плюс всякакви данъци върху продукти (без субсидиите), които не са включени в оценката на резултата, плюс нетни постъпления на основни доходи (трудови възнаграждения и доходи от собственост) от чужбина. БНД, изчислен в национална валута, обикновено се преизчислява в щатски долари по официалните обменни курсове с цел да се правят сравнения между различните икономики, макар че се използва алтернативен курс, когато се прецени, че официалният обменен курс се отклонява изключително много от действително прилагания при международни транзакции курс. С цел да се изгладят колебанията в цените и обменните курсове, Световната банка използва специален метод за преизчисляване Атлас. Според него се прилага коефициент за преизчисляване, който осреднява обменния курс за дадена година и двете предходни години, коригиран за разликите между степените на инфлация между страната и, до 2000 г., страните от Групата на петте (Франция, Германия, Япония, Обединеното кралство и САЩ). От 2001 г., тези страни включват Еврозоната, Япония, Обединеното кралство и САЩ.
Индикатори за световното развитие
Скрийте

Глобални икономически перспективи - прогнози

Отчетът "Глобални икономически перспективи" се спира на тенденциите в световната икономика и влиянието им върху развиващите се страни. Отчетът включва конкретни тригодишни прогнози за важни макроикономически показатели, включително стокови и финансови пазари.

Годишен процентен ръст на БВП по пазарни цени на базата на постоянни щатски долари за 2010 г.

ИзточникИзточник
Годишен процентен ръст на БВП по пазарни цени на базата на постоянни щатски долари за 2010 г.
БВП е сумата от брутната добавена стойност на всички производители-резиденти в икономиката плюс евентуалните данъци върху продуктите и минус евентуалните субсидии, които не са включени в стойността на продуктите. Изчислява се без да се правят отчисления за амортизация на произведените активи или за изтощаване и деградация на природните ресурси.
Световната банка
Скрийте

Салдо по текущия платежен баланс, %БВП

ИзточникИзточник
Салдо по текущия платежен баланс като процент от БВП за годината.
Салдото по текущия платежен баланс представлява сума от нетния износ на стоки и услуги, нетните първични доходи и нетните вторични доходи.
Световната банка
Скрийте

Проекти и операции

Търсене, преглед и картографиране на над 10 000 проекта от 1947 г. насам.

Project Map - България

BulgariaИзточникИзточник
Картографиране на резултатите
Картографирането на резултатите представя визуално местата на финансирани от Световната банка проекти с цел по-доброто наблюдение на тяхното въздействие, подобряване на ефективността и координацията на помощите и повишаване на прозрачността и нивото на социална отговорност. В съчетание с такива местни социално-икономически показатели като бедност, здраве, недохранване и гъстота на населението, то допринася за по-целенасоченото предоставяне на помощ за развитие.
Картографиране на резултатите
Скрийте

Операции на МБВР/МАР, одобрени по бюджетни години

ИзточникИзточник
Нови и спомагателни проекти по бюджетни години
Забележка: Данните включват гаранции. Спомагателните и допълнителни финансови операции (освен по проекти, разширени чрез допълнително финансиране) не се отчитат като отделни заемни операции, макар че се включват в сумата. Съвместните операции на МБВР и МАР се отчитат само веднъж като операции на МБВР.
Проекти и операции
Скрийте
$118.7 милионаFY2010

Нови и спомагателни проекти по бюджетни години

ИзточникИзточник
Операции на МБВР/МАР, одобрени по бюджетни години
Забележка: Данните включват гаранции. Спомагателните и допълнителни финансови операции (освен по проекти, разширени чрез допълнително финансиране) не се отчитат като отделни заемни операции, макар че се включват в сумата. Съвместните операции на МБВР и МАР се отчитат само веднъж като операции на МБВР.
Проекти и операции
Скрийте
1FY2010

Финанси

Преглед на първични данни относно финансите на Световната банка - надлъжен и напречен анализ на набори данни; нагледно представяне на данни; споделяне на данни с други потребители на сайта или с помощта на социални мрежи; или ползване в домашни условия с помощта на мобилна приложна програма.

Обобщение на заемите от МБВР

$1.647 милиардаИзплатено към 10/31/2014ИзточникИзточник
Обобщение на заемите от МБВР
Преглед на данни относно финансите на Световната банка - надлъжен и напречен анализ на набори данни; нагледно представяне на данни; споделяне на данни с други потребители на сайта или с помощта на социални мрежи; или ползване в домашни условия с помощта на мобилна приложна програма.
Финанси на Световната банка
Скрийте

Проучвания

Библиотека за микроданни, предоставяща данни за хората, които живеят в развиващи се страни, техните институции, околна среда, общности и функционирането на икономиките им.

Най-нови проучвания (13 общо)

Enterprise Survey 2013
От: World Bank, European Bank for Reconstruction and Development
Подадено на: Apr 10, 2014
World Bank Country Survey 2012
От: Public Opinion Research Group - The World Bank Group
Подадено на: Mar 14, 2014
Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2011
От: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Подадено на: Dec 12, 2012
Financial Crisis Survey 2010, Second Round
От: World Bank
Подадено на: Mar 24, 2011
ИзточникИзточник
Най-нови проучвания
Библиотеката за микроданни включва набори данни, предоставени от Световната банка, като например оценка на въздействието операциите на банката или изследвания по въпроси на развитието. Тя също така включва набори данни от други международни организации, статистически агенции и други агенции в страни с низки и средни доходи. Нашата цел е да предоставим безплатен достъп до възможно най-много информация за всички потребители. При определени ситуации обаче, особено когато наборите данни са предоставени на Световната банка от други агенции, последните остават собственици на данните, което може да доведе до определени ограничения в начина на достъп до данните и тяхното използване.
Библиотека за микроданни
Скрийте

Изменение на климата

Образователният портал по изменение на климата (Climate Change Knowledge Portal) представлява виртуален център за информация, данни и доклади за промени в климата из цял свят. Той дава възможност за запитвания, картографиране, сравнение, графично представяне и сумиране на ключова

Средните месечни температури
1901 - 2009 (°C)

ИзточникИзточник
Средните месечни температури
Средните месечни температури са средните месечни стойности за периода 1901-2009 гг. Тези данни представляват показатели, базиращи се на координатни климатологични модели от Звеното за изследвания в областта на климата (Climate Research Unit). Там, където няма налични инструментални данни от наблюдателни станции или наличните такива не са надеждни, особено за началото на XX в., е използвано моделиране с цел екстраполиране на предполагаеми величини.
Източник: World Bank Climate Change Knowledge Portal (Образователен портал на Световната банка за изменението на климата); Climate Research Unit (Звено за изследвания в областта на климата), University of East Anglia (Университет на Източна Англия)
Скрийте

Средните месечни валежи
1901 - 2009 (mm)

ИзточникИзточник
Средните месечни валежи
Средните месечни валежи са средните месечни стойности за периода 1901-2009 гг. Тези данни представляват показатели, базиращи се на координатни климатологични модели от Звеното за изследвания в областта на климата (Climate Research Unit). Там, където няма налични инструментални данни от наблюдателни станции или наличните такива не са надеждни, особено за началото на XX в., е използвано моделиране с цел екстраполиране на предполагаеми величини.
Източник: World Bank Climate Change Knowledge Portal (Образователен портал на Световната банка за изменението на климата); Climate Research Unit (Звено за изследвания в областта на климата), University of East Anglia (Университет на Източна Англия)
Скрийте

Help/Feedback

User Voice