សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក

គូសក្រាហ្វិក គូសផែនទី និងប្រៀបធៀបសូចនាករស៊េរីច្រើនជាង 1000 ដង ពីបណ្តាសូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក និងសូចនាករចំនួនច្រើនជាង 5000 ផ្សេងៗបន្ថែមទៀត ដែលបានមកពីរមកពីការប្រមូលចងក្រងផ្សេងៗដូចជាស្ថិតិយេនឌ័រ សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍អាហ្រ្វិក ឬស្ថិតិអប់រំ។

125% 2013
ប្រភព
ផលធៀបចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុប(GER)។​ បឋមសិក្សា។ នេះ គឺជាចំនួនសរុបនៃការចុះឈ្មោះចូលរៀន នៅថ្នាក់បឋមសិក្សា ដោយមិនគិតពីអាយុ ដូចដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងអាយុទទួលការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សាផ្លូវការ។ GER (ផលធៀបចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុប) អាចលើសពី 100% ដោយសារតែការដាក់បញ្ចូលទំាងសិស្សដែលមានអាយុលើស និងដែលស្ថិតនៅក្រោមអាយុ ដោយសារតែការចូលសិក្សាមុនពេលដែលត្រូវចូល​ ឬយឺតយ៉ាវពេក និងការត្រួតឌុបថ្នាក់ជាដើម ។
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ
0.3 2010
ប្រភព
ការសាយភាយកាបូនឌីអុកស៊ីត គឺជាការសាយភាយទាំងឡាយណាដែលកើតចេញការដុតប្រេងឥន្ទនៈហ្វូស៊ីល និងផលិតកម្មស៊ីម៉ង់ត៍។ សារធាតុទាំងអស់នេះ រួមបញ្ចូលទាំងកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលបានផលិត នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់សារធាតុរឹង សារធាតុរ៉ាវ និងប្រេងឧស្ម័ន និងការដុតឆេះឧស្ម័ន។
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ
17.7% 2012
20.5% 2011
22.1% 2010
23.9% 2009
34.0% 2008
ប្រភព
World Bank, Global Poverty Working Group. Data are compiled from official government sources or are computed by World Bank staff using national (i.e. country–specific) poverty lines.
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ
72 2013
ប្រភព
ចំនួនកំណើត បញ្ជាក់អំពីចំនួនឆ្នាំ ដែលទារកទើបនឹងកើត អាចសង្ឈឹមរស់ ប្រសិនបើគំរូមរណប្បមាណដែលមានស្រាប់នៅពេលទារកកើត មានកម្រិតដូចគ្នានៅក្នុងទូទាំងជីវិតរបស់ទារក ។
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ
$950 2013
ប្រភព
ចំណូលជាតិសរុបក្នុងបុគ្គលម្នាក់(GNI) (ផលិតផលជាតិសរុប(GNP)ក្នុងបុគ្គលម្នាក់) គឺជាចំណូលជាតិសរុប ដែលបានប្តូរទៅជាដុល្លារអាមេរិក ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រAtlas​របស់ធនាគារពិភពលោក ដែលបានបែងចែកដោយកំណើនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុមធ្យម ។ ចំណូលជាតិសរុបក្នុងបុគ្គលម្នាក់(GNI) គឺជាចំនួនសរុបនៃតម្លៃបន្ថែម ដោយអ្នកផលិតក្នុងស្រុក បូកនឹងពន្ធលើផលិតផល(ឧបត្ថម្ភធនតិចតួច) មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូល នៅក្នុងការវាយតម្លៃលើទិន្នផល បូកនឹងការទទួលប្រាក់ចំណូលលើកដំបូងសុទ្ធ(សំណងទូទាត់របស់និយោជិត និងប្រាក់ចំណូលអចលនទ្រព្យ)ពីខាងក្រៅ។ ចំណូលជាតិសរុបក្នុងបុគ្គលម្នាក់(GNI) ដែលបានគណនាជារូបិយប័ណ្ណជាតិ ជាធម្មតា ត្រូវបានប្តូរទៅជាដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ សម្រាប់ការបៀបធៀប នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ទោះបីអត្រាផ្សេងទៀត ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ ត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យថាមិនស្របគ្នា ដោយកម្រិតម៉ាជីនធំពេក ពីអត្រាដែលបានអនុវត្តជាក់ស្តែង នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានលំនឹងដល់ការឡើងចុះនៃតម្លៃ និងអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ វិធីសាស្ត្រ Atlas ពិសេសនៃការផ្លាស់ប្តូរ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយធនាគារពិភពលោក។ នេះ គឺជាការប្រើប្រាស់កត្តាផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើឲ្យអត្រាប្តូរប្រាក់មធ្យមភាគ សម្រាប់ឆ្នាំនីមួយៗ និងពីរឆ្នាំមុខដែលអាចកែតម្រូវឲ្យមានការខុសគ្នានៃអត្រាអតិផរណា នៅក្នុងប្រទេស និងក្នុងឆ្នាំ 2000 ប្រទេសG-5​(បារាំង អាល្លឺម៉ង់ ជប៉ុន ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិក) ។ ពីឆ្នាំ 2001 ប្រទេសទាំងអស់នេះ រួមបញ្ចូលទាំងតំបន់អ៊ឺរ៉ុប ជប៉ុន ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ
76.7 2014
ប្រភព
The Statistical Capacity Indicator is a composite score assessing the capacity of a country’s statistical system. It is based on a diagnostic framework assessing the following areas: methodology; data sources; and periodicity and timeliness. Countries are scored against 25 criteria in these areas, using publicly available information and/or country input. The overall Statistical Capacity score is then calculated as a simple average of all three area scores on a scale of 0-100.
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ

ទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកល - ការព្យាករណ៍

ទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលពិនិត្យមើលនិន្នាការនានាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងរបៀបដែលពួកវាជះឥទ្ធិពលដល់បណ្តាលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ។ របាយការណ៍នេះរួមមានការព្យាករណ៍រយៈពេលបីឆ្នាំក្នុងប្រទេសជាក់លាក់សម្រាប់ជាសន្ទស្សន៍ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចចម្បង ដែលរួមមានទំនិញផលិតផល និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ។

អត្រាកំណើនភាគរយប្រចាំឆ្នាំនៃ GDP នៅតម្លៃទីផ្សារ ដែលផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារថេរឆ្នាំ 2010 ។

ប្រភពប្រភព
អត្រាកំណើនភាគរយប្រចាំឆ្នាំនៃ GDP នៅតម្លៃទីផ្សារ ដែលផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារថេរឆ្នាំ 2010 ។
GDP គឺជាផលបូកនៃតម្លៃសរុបដែលត្រូវបានបន្ថែមដោយអ្នកផលិតដែលមានលំនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនេះបូករួមពន្ធលើផលិតផលណាមួយ និងដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងតម្លៃនៃផលិតផលផ្សេងៗឡើយ ។ វាត្រូវបានគណនាដោយមិនមានការកាត់បន្ថយសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃនៃទុនសកម្មដែលបានបង្កើតថ្មី ឬសម្រាប់ការពង្រឹង និងការបញ្ចុះគុណភាពនៃធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗ ។
ធនាគារពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ

សមតុល្យគណនីបច្ចុប្បន្ន %GDP

ប្រភពប្រភព
សមតុល្យគណនីបច្ចុប្បន្នជាភាគរយនៃ GDP សម្រាប់ឆ្នាំនេះ ។
សមតុល្យគណនីបច្ចុប្បន្នគឺជាផលបូកនៃការនាំចេញទំនិញសុទ្ធ និងសេវាកម្ម ប្រាក់ចំណូលបឋមសុទ្ធ និងប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់បន្សំសុទ្ធ ។
ធនាគារពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ

គម្រោង និងប្រតិបត្តិការនានា

ស្រាវជ្រាវ ពិនិត្យមើល និងគូសផែនទីគម្រោងច្រើនជាង10000 គិតពីឆ្នាំ 1947 រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

Project Map - ​កម្ពុជា​

Cambodiaប្រភពប្រភព
ការគូសផែនទី សម្រាប់លទ្ធផល
ការគូសផែនទី សម្រាប់លទ្ធផល បង្ហាញជាក់ស្តែងអំពីទីតាំងនៃគម្រោងនានា ដែលបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារពិភពលោក(WB) កែលំអប្រសិទ្ធភាព និងសម្របសម្រួលផ្តល់ជំនួយ និងពង្រឹងតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពសង្គម។ ដោយដាក់បញ្ចូលសូចនាករសង្គមសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដូចជាភាពក្រីក្រ សុខភាព ឱនភាពចំណីអាហារ និងដងស៊ីតេកំណើនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលខ្លួនបានជួយផ្តោលគោលដៅជាសំខាន់លើជំនួយអភិវឌ្ឍន៍នោះ។
ការគូសផែនទី សម្រាប់លទ្ធផល
លាក់អ្វីៗនេះ

ប្រតិបត្តិការ IBRD/IDA បានអនុម័តដោយឆ្នាំសារពើពន្ធ

ប្រភពប្រភព
ប្រតិបត្តិការ IBRD/IDA បានអនុម័តដោយឆ្នាំសារពើពន្ធ
កត់ចំណាំ: ទិន្នន័យទាំងនេះ រួមបញ្ចូលទាំងការធានា។​ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បទានបំពេញបន្ថែម(លើកលែងតែគម្រោងនានា ដែលបានពង្រីកនៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែម) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាប្រតិបត្តិការផ្តល់កម្ចីដាច់ដោយឡែក ទោះបីជាទិន្នន័យទំាំងអស់នេះ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងចំនួននេះក៏ដោយ។ ប្រតិបត្តិការ IBRD-IDA រួមគ្នា ត្រូវបានរាប់តែម្តងគត់​ ជាប្រតិបត្តិការIBRD នោះ។
គម្រោង និងប្រតិបត្តិការ
លាក់អ្វីៗនេះ
$68.00 លានFY2011

គម្រោងថ្មីៗ និងបន្ថែម តាមឆ្នាំសារពើពន្ធ

ប្រភពប្រភព
គម្រោងថ្មីៗ និងបន្ថែម តាមឆ្នាំសារពើពន្
កត់ចំណាំ: ទិន្នន័យទាំងនេះ រួមបញ្ចូលទាំងការធានា ។​ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បទានបំពេញបន្ថែម (លើកលែងតែគម្រោងនានា ដែលបានពង្រីកនៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែម) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាប្រតិបត្តិការផ្តល់កម្ចីដាច់ដោយឡែក ទោះបីជាទិន្នន័យទំាំងអស់នេះ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងចំនួននេះក៏ដោយ ។ ប្រតិបត្តិការ IBRD-IDA រួមគ្នា ត្រូវបានរាប់តែម្តងគត់ ជាប្រតិបត្តិការIBRD នោះ។
គម្រោង និងប្រតិបត្តិការ
លាក់អ្វីៗនេះ
3FY2011

ហិរញ្ញវត្ថុ

ស្វែងរកទិន្នន័យដើមស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារពិភពលោក(WB) - បង្ហាញទិន្នន័យជាក់ស្តែង ចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយអ្នក ប្រើប្រាស់តាមទីកន្លែងផ្សេងៗ ឬតាមរយៈ បណ្តាញសង្គម ឬយកទិន្នន័យតាមគេហដ្ឋាន ដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័ត ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃឥណទាន IDA

$639.1 លានត្រូវបានចំណាយប្រាក់គិតត្រឹម 3/31/2015ប្រភពប្រភព
សេចក្តីសង្ខេបនៃឥណទាន IDA
ស្វែងរកទិន្នន័យដើមស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនា​គារពិភពលោក(WB) -បង្ហាញទិន្នន័យជាក់ស្តែង ចែករំលែកទិន្នន័យទាំងអស់នេះជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់តាមទីកន្លែងផ្សេងៗ ឬតាមរយៈបណ្តាញសង្គម ឬប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័ត ។
ហិរញ្ញវត្ថុធនាគារពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ

សេចក្តីសង្ខេបនៃជំនួយឥតសំណង IDA

$43.86 លានត្រូវបានចំណាយប្រាក់គិតត្រឹម 3/31/2015ប្រភពប្រភព
សេចក្តីសង្ខេបនៃជំនួយឥតសំណង IDA
ស្វែងរកទិន្នន័យដើមស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនា​គារពិភពលោក(WB) -បង្ហាញទិន្នន័យជាក់ស្តែង ចែករំលែកទិន្នន័យទាំងអស់នេះជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់តាមទីកន្លែងផ្សេងៗ ឬតាមរយៈបណ្តាញសង្គម ឬប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័ត ។
ហិរញ្ញវត្ថុធនាគារពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ

ការអង្កេត

ដែលបានផ្តល់ជូនទិន្នន័យស្តីពីប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ស្ថាប័នរបស់ពួកគេ បរិស្ថានរបស់ពួកគេ សហគមន៍របស់ពួកគេ និងប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ ។

ការអង្កេតថ្មីៗបំផុត (11 ប្រជាពលរដ្ឋសរុប)

Enterprise Survey 2012
By: World Bank, Asian Development Bank
Submitted on: Feb 11, 2015
Informal Survey 2012
By: World Bank, Asian Development Bank
Submitted on: Feb 11, 2015
Demographic and Health Survey 2010
By: National Institute of Statistics - Ministry of Planning, Directorate General for Health - Ministry of Health
Submitted on: Feb 26, 2013
Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2011
By: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Submitted on: Dec 12, 2012
ប្រភពប្រភព
ការអង្កេតថ្មីៗបំផុត
បណ្ណាល័យមីគ្រូទិន្នន័យ រួមបញ្ចូលទាំងកម្រងទិន្នន័យនានា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារពិភពលោក (WB)​ដូចជាការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លើប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ឬសិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ ។ វាផងដែររួមបញ្ចូលទាំងកម្រងទិន្នន័យពីអង្គការអន្តរជាតិនានា ទីភ្នាក់ងារស្ថិតិ និងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗ នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងមធ្យម។ គោលបំណងរបស់យើង គឺដើម្បីផ្តល់សេវាទទួលបាននូវព័ត៌មានច្រើនថែមទៀតតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយឥតគិតពីតម្លៃ ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះ ជាពិសេសកម្រងទិន្នន័យជាច្រើន ត្រូវបានផ្តល់ជូនធនាគារពិភពលោក ដោយទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗ កម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាំងនេះ គឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារនោះ និងមានការកម្រិតកំណត់មួយចំនួនលើរបៀបដែលគេទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនោះ ។
បណ្ណាល័យមីក្រូទិន្នន័យ
លាក់អ្វីៗនេះ

ការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

កម្រិតចំណេះដឹងអំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ទិន្នន័យ និងរបាយការណ៍អំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅជុំវិញពិភព លោក។ នៅទីនេះ អ្នកអាចសួរសំណួរ គូសផែនទី ប្រៀបធៀប ធ្វើផែនការណ៍ និងសង្ខេបព័ត៌មានគន្លឹះទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។

សីតុណ្ហភាពប្រចាំខែជាមធ្យម
1901 - 2009 (°C)

ប្រភពប្រភព
សីតុណ្ហភាពប្រចាំខែជាមធ្យម
សីតុណ្ហភាពប្រចាំខែជាមធ្យម គឺជាមធ្យមភាគប្រចាំខែ សម្រាប់រយៈពេលពីឆ្នាំ 1901 ដល់ឆ្នាំ 2009 ។ ទិន្នន័យទាំងអស់នេះ គឺជាសិទ្ធិប្រទាន ដែលពឹងផ្អែកលើអាកាសធាតុសាស្ត្រដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នាពីអង្គភាពស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ។ ការធ្វើជាគំរូនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សង្ខេបការប៉ាន់ប្រមាណ ទោះបីទិន្នន័យឧបករណ៍(ស្ថានីយ៍)ទាំងនេះ គឺមិនអាចទទួលយកបាន ឬមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាពិសេសនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1900 ក៏ដោយ។
ប្រភពព័ត៌មាន: កម្រិតចំណេះដឹងអំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ អង្គភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ មហាវិទ្យាល័យ East Anglia
លាក់អ្វីៗនេះ

ការធ្លាក់ភ្លៀងប្រចាំខែជាមធ្យម
1901 - 2009 (mm)

ប្រភពប្រភព
ការធ្លាក់ភ្លៀងប្រចាំខែជាមធ្យម
ការធ្លាក់ភ្លៀងប្រចាំខែជាមធ្យម គឺជាមធ្យមភាគប្រចាំខែ សម្រាប់រយៈពេលឆ្នាំ 1901 ដល់ឆ្នាំ 2009 ។ ន្នន័យទាំងអស់នេះ គឺជាសិទ្ធិប្រទាន ដែលពឹងផ្អែកលើអាកាសធាតុសាស្ត្រដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នាពីអង្គភាពស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ។ ការធ្វើជាគំរូនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សង្ខេបការប៉ាន់ប្រមាណ ទោះបីទិន្នន័យឧបករណ៍(ស្ថានីយ៍)ទាំងនេះ គឺមិនអាចទទួលយកបាន ឬមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាពិសេសនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1900 ក៏ដោយ។
ប្រភពព័ត៌មាន: កម្រិតចំណេះដឹងអំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ អង្គភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ មហាវិទ្យាល័យ East Anglia
លាក់អ្វីៗនេះ

Help/Feedback

User Voice