សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក

គូសក្រាហ្វិក គូសផែនទី និងប្រៀបធៀបសូចនាករស៊េរីច្រើនជាង 1000 ដង ពីបណ្តាសូចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក និងសូចនាករចំនួនច្រើនជាង 5000 ផ្សេងៗបន្ថែមទៀត ដែលបានមកពីរមកពីការប្រមូលចងក្រងផ្សេងៗដូចជាស្ថិតិយេនឌ័រ សូចនាករអភិវឌ្ឍន៍អាហ្រ្វិក ឬស្ថិតិអប់រំ។

124% 2012
ប្រភព
ផលធៀបចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុប(GER)។​ បឋមសិក្សា។ នេះ គឺជាចំនួនសរុបនៃការចុះឈ្មោះចូលរៀន នៅថ្នាក់បឋមសិក្សា ដោយមិនគិតពីអាយុ ដូចដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងអាយុទទួលការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សាផ្លូវការ។ GER (ផលធៀបចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុប) អាចលើសពី 100% ដោយសារតែការដាក់បញ្ចូលទំាងសិស្សដែលមានអាយុលើស និងដែលស្ថិតនៅក្រោមអាយុ ដោយសារតែការចូលសិក្សាមុនពេលដែលត្រូវចូល​ ឬយឺតយ៉ាវពេក និងការត្រួតឌុបថ្នាក់ជាដើម ។
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ
0.3 2010
ប្រភព
ការសាយភាយកាបូនឌីអុកស៊ីត គឺជាការសាយភាយទាំងឡាយណាដែលកើតចេញការដុតប្រេងឥន្ទនៈហ្វូស៊ីល និងផលិតកម្មស៊ីម៉ង់ត៍។ សារធាតុទាំងអស់នេះ រួមបញ្ចូលទាំងកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលបានផលិត នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់សារធាតុរឹង សារធាតុរ៉ាវ និងប្រេងឧស្ម័ន និងការដុតឆេះឧស្ម័ន។
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ
ប្រភព
អត្រាភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិ គឺជាភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិ។ ការប៉ាន់ប្រមាណថ្នាក់ជាតិ ត្រូវពឹងផ្អែកលើការប៉ាន់ប្រមាណអនុក្រុមផ្អែកលើកំណើនប្រជាពលរដ្ឋពីការអង្កេតគ្រួសារ។
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ
ប្រភព
ការទទួលបានការកែលំអប្រភពទឹក គឺសំដៅយោងលើភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានត្រឹមត្រូវនូវចំនួនទឹកគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពដែលមានការកែលំអ ដូចជាទំនាក់ទំនងគ្រួសារ ទូយោទឹកសាធារណៈ អណ្តូងខួង អណ្តូងទឹកដែលផុសចេញពីដីដែលមានការការពារ និងការត្រងទឹកភ្លៀង ។ ប្រភពទឹកនានាដែលមិនបានកែលំអ រួមបញ្ចូលទាំងឈ្មួញ ឡានដឹកធុងទឹកធំៗ និងអណ្តូងទឹកនិងទឹកដែលចេញពីដីដែលមានការការពារ ។ ការទទួលបានសមស្រប ត្រូវបានកំណត់ថាជាការទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់​ ២០លីត្រ ក្នុងបុគ្គលម្នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ពីប្រភពមួយនៅក្នុងភូមិរស់នៅចម្ងាយមួយគីឡូម៉ែត្រពីទីលំនៅ ។
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ
71 2012
ប្រភព
ចំនួនកំណើត បញ្ជាក់អំពីចំនួនឆ្នាំ ដែលទារកទើបនឹងកើត អាចសង្ឈឹមរស់ ប្រសិនបើគំរូមរណប្បមាណដែលមានស្រាប់នៅពេលទារកកើត មានកម្រិតដូចគ្នានៅក្នុងទូទាំងជីវិតរបស់ទារក ។
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ
$950 2013
ប្រភព
ចំណូលជាតិសរុបក្នុងបុគ្គលម្នាក់(GNI) (ផលិតផលជាតិសរុប(GNP)ក្នុងបុគ្គលម្នាក់) គឺជាចំណូលជាតិសរុប ដែលបានប្តូរទៅជាដុល្លារអាមេរិក ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រAtlas​របស់ធនាគារពិភពលោក ដែលបានបែងចែកដោយកំណើនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុមធ្យម ។ ចំណូលជាតិសរុបក្នុងបុគ្គលម្នាក់(GNI) គឺជាចំនួនសរុបនៃតម្លៃបន្ថែម ដោយអ្នកផលិតក្នុងស្រុក បូកនឹងពន្ធលើផលិតផល(ឧបត្ថម្ភធនតិចតួច) មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូល នៅក្នុងការវាយតម្លៃលើទិន្នផល បូកនឹងការទទួលប្រាក់ចំណូលលើកដំបូងសុទ្ធ(សំណងទូទាត់របស់និយោជិត និងប្រាក់ចំណូលអចលនទ្រព្យ)ពីខាងក្រៅ។ ចំណូលជាតិសរុបក្នុងបុគ្គលម្នាក់(GNI) ដែលបានគណនាជារូបិយប័ណ្ណជាតិ ជាធម្មតា ត្រូវបានប្តូរទៅជាដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ សម្រាប់ការបៀបធៀប នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ទោះបីអត្រាផ្សេងទៀត ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ ត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យថាមិនស្របគ្នា ដោយកម្រិតម៉ាជីនធំពេក ពីអត្រាដែលបានអនុវត្តជាក់ស្តែង នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានលំនឹងដល់ការឡើងចុះនៃតម្លៃ និងអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ វិធីសាស្ត្រ Atlas ពិសេសនៃការផ្លាស់ប្តូរ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយធនាគារពិភពលោក។ នេះ គឺជាការប្រើប្រាស់កត្តាផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើឲ្យអត្រាប្តូរប្រាក់មធ្យមភាគ សម្រាប់ឆ្នាំនីមួយៗ និងពីរឆ្នាំមុខដែលអាចកែតម្រូវឲ្យមានការខុសគ្នានៃអត្រាអតិផរណា នៅក្នុងប្រទេស និងក្នុងឆ្នាំ 2000 ប្រទេសG-5​(បារាំង អាល្លឺម៉ង់ ជប៉ុន ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិក) ។ ពីឆ្នាំ 2001 ប្រទេសទាំងអស់នេះ រួមបញ្ចូលទាំងតំបន់អ៊ឺរ៉ុប ជប៉ុន ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។
សួចនាករអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ

ទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកល - ការព្យាករណ៍

ទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលពិនិត្យមើលនិន្នាការនានាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងរបៀបដែលពួកវាជះឥទ្ធិពលដល់បណ្តាលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ។ របាយការណ៍នេះរួមមានការព្យាករណ៍រយៈពេលបីឆ្នាំក្នុងប្រទេសជាក់លាក់សម្រាប់ជាសន្ទស្សន៍ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចចម្បង ដែលរួមមានទំនិញផលិតផល និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ។

អត្រាកំណើនភាគរយប្រចាំឆ្នាំនៃ GDP នៅតម្លៃទីផ្សារ ដែលផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារថេរឆ្នាំ 2010 ។

ប្រភពប្រភព
អត្រាកំណើនភាគរយប្រចាំឆ្នាំនៃ GDP នៅតម្លៃទីផ្សារ ដែលផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារថេរឆ្នាំ 2010 ។
GDP គឺជាផលបូកនៃតម្លៃសរុបដែលត្រូវបានបន្ថែមដោយអ្នកផលិតដែលមានលំនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនេះបូករួមពន្ធលើផលិតផលណាមួយ និងដកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងតម្លៃនៃផលិតផលផ្សេងៗឡើយ ។ វាត្រូវបានគណនាដោយមិនមានការកាត់បន្ថយសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃនៃទុនសកម្មដែលបានបង្កើតថ្មី ឬសម្រាប់ការពង្រឹង និងការបញ្ចុះគុណភាពនៃធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗ ។
ធនាគារពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ

សមតុល្យគណនីបច្ចុប្បន្ន %GDP

ប្រភពប្រភព
សមតុល្យគណនីបច្ចុប្បន្នជាភាគរយនៃ GDP សម្រាប់ឆ្នាំនេះ ។
សមតុល្យគណនីបច្ចុប្បន្នគឺជាផលបូកនៃការនាំចេញទំនិញសុទ្ធ និងសេវាកម្ម ប្រាក់ចំណូលបឋមសុទ្ធ និងប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់បន្សំសុទ្ធ ។
ធនាគារពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ

គម្រោង និងប្រតិបត្តិការនានា

ស្រាវជ្រាវ ពិនិត្យមើល និងគូសផែនទីគម្រោងច្រើនជាង10000 គិតពីឆ្នាំ 1947 រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

Project Map - ​កម្ពុជា​

Cambodiaប្រភពប្រភព
ការគូសផែនទី សម្រាប់លទ្ធផល
ការគូសផែនទី សម្រាប់លទ្ធផល បង្ហាញជាក់ស្តែងអំពីទីតាំងនៃគម្រោងនានា ដែលបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារពិភពលោក(WB) កែលំអប្រសិទ្ធភាព និងសម្របសម្រួលផ្តល់ជំនួយ និងពង្រឹងតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពសង្គម។ ដោយដាក់បញ្ចូលសូចនាករសង្គមសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដូចជាភាពក្រីក្រ សុខភាព ឱនភាពចំណីអាហារ និងដងស៊ីតេកំណើនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលខ្លួនបានជួយផ្តោលគោលដៅជាសំខាន់លើជំនួយអភិវឌ្ឍន៍នោះ។
ការគូសផែនទី សម្រាប់លទ្ធផល
លាក់អ្វីៗនេះ

ប្រតិបត្តិការ IBRD/IDA បានអនុម័តដោយឆ្នាំសារពើពន្ធ

ប្រភពប្រភព
ប្រតិបត្តិការ IBRD/IDA បានអនុម័តដោយឆ្នាំសារពើពន្ធ
កត់ចំណាំ: ទិន្នន័យទាំងនេះ រួមបញ្ចូលទាំងការធានា។​ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បទានបំពេញបន្ថែម(លើកលែងតែគម្រោងនានា ដែលបានពង្រីកនៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែម) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាប្រតិបត្តិការផ្តល់កម្ចីដាច់ដោយឡែក ទោះបីជាទិន្នន័យទំាំងអស់នេះ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងចំនួននេះក៏ដោយ។ ប្រតិបត្តិការ IBRD-IDA រួមគ្នា ត្រូវបានរាប់តែម្តងគត់​ ជាប្រតិបត្តិការIBRD នោះ។
គម្រោង និងប្រតិបត្តិការ
លាក់អ្វីៗនេះ
$68.00 លានFY2011

គម្រោងថ្មីៗ និងបន្ថែម តាមឆ្នាំសារពើពន្ធ

ប្រភពប្រភព
គម្រោងថ្មីៗ និងបន្ថែម តាមឆ្នាំសារពើពន្
កត់ចំណាំ: ទិន្នន័យទាំងនេះ រួមបញ្ចូលទាំងការធានា ។​ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញប្បទានបំពេញបន្ថែម (លើកលែងតែគម្រោងនានា ដែលបានពង្រីកនៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែម) មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាប្រតិបត្តិការផ្តល់កម្ចីដាច់ដោយឡែក ទោះបីជាទិន្នន័យទំាំងអស់នេះ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងចំនួននេះក៏ដោយ ។ ប្រតិបត្តិការ IBRD-IDA រួមគ្នា ត្រូវបានរាប់តែម្តងគត់ ជាប្រតិបត្តិការIBRD នោះ។
គម្រោង និងប្រតិបត្តិការ
លាក់អ្វីៗនេះ
3FY2011

ហិរញ្ញវត្ថុ

ស្វែងរកទិន្នន័យដើមស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារពិភពលោក(WB) - បង្ហាញទិន្នន័យជាក់ស្តែង ចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយអ្នក ប្រើប្រាស់តាមទីកន្លែងផ្សេងៗ ឬតាមរយៈ បណ្តាញសង្គម ឬយកទិន្នន័យតាមគេហដ្ឋាន ដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័ត ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃឥណទាន IDA

$633.1 លានត្រូវបានចំណាយប្រាក់គិតត្រឹម 8/31/2014ប្រភពប្រភព
សេចក្តីសង្ខេបនៃឥណទាន IDA
ស្វែងរកទិន្នន័យដើមស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនា​គារពិភពលោក(WB) -បង្ហាញទិន្នន័យជាក់ស្តែង ចែករំលែកទិន្នន័យទាំងអស់នេះជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់តាមទីកន្លែងផ្សេងៗ ឬតាមរយៈបណ្តាញសង្គម ឬប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័ត ។
ហិរញ្ញវត្ថុធនាគារពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ

សេចក្តីសង្ខេបនៃជំនួយឥតសំណង IDA

$62.31 លានត្រូវបានចំណាយប្រាក់គិតត្រឹម 8/31/2014ប្រភពប្រភព
សេចក្តីសង្ខេបនៃជំនួយឥតសំណង IDA
ស្វែងរកទិន្នន័យដើមស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនា​គារពិភពលោក(WB) -បង្ហាញទិន្នន័យជាក់ស្តែង ចែករំលែកទិន្នន័យទាំងអស់នេះជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់តាមទីកន្លែងផ្សេងៗ ឬតាមរយៈបណ្តាញសង្គម ឬប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័ត ។
ហិរញ្ញវត្ថុធនាគារពិភពលោក
លាក់អ្វីៗនេះ

ការអង្កេត

ដែលបានផ្តល់ជូនទិន្នន័យស្តីពីប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ស្ថាប័នរបស់ពួកគេ បរិស្ថានរបស់ពួកគេ សហគមន៍របស់ពួកគេ និងប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ ។

ការអង្កេតថ្មីៗបំផុត (9 ប្រជាពលរដ្ឋសរុប)

Demographic and Health Survey 2010
By: National Institute of Statistics - Ministry of Planning, Directorate General for Health - Ministry of Health
Submitted on: Feb 26, 2013
Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2011
By: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Submitted on: Dec 12, 2012
General Population Census of Cambodia 2008 - IPUMS Subset
By: National Institute of Statistics, Ministry of Planning
Submitted on: May 03, 2012
Enterprise Survey 2007
By: World Bank
Submitted on: May 17, 2011
ប្រភពប្រភព
ការអង្កេតថ្មីៗបំផុត
បណ្ណាល័យមីគ្រូទិន្នន័យ រួមបញ្ចូលទាំងកម្រងទិន្នន័យនានា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារពិភពលោក (WB)​ដូចជាការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លើប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ឬសិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ ។ វាផងដែររួមបញ្ចូលទាំងកម្រងទិន្នន័យពីអង្គការអន្តរជាតិនានា ទីភ្នាក់ងារស្ថិតិ និងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗ នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងមធ្យម។ គោលបំណងរបស់យើង គឺដើម្បីផ្តល់សេវាទទួលបាននូវព័ត៌មានច្រើនថែមទៀតតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយឥតគិតពីតម្លៃ ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះ ជាពិសេសកម្រងទិន្នន័យជាច្រើន ត្រូវបានផ្តល់ជូនធនាគារពិភពលោក ដោយទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗ កម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាំងនេះ គឺនៅតែស្ថិតនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារនោះ និងមានការកម្រិតកំណត់មួយចំនួនលើរបៀបដែលគេទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនោះ ។
បណ្ណាល័យមីក្រូទិន្នន័យ
លាក់អ្វីៗនេះ

ការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

កម្រិតចំណេះដឹងអំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ទិន្នន័យ និងរបាយការណ៍អំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅជុំវិញពិភព លោក។ នៅទីនេះ អ្នកអាចសួរសំណួរ គូសផែនទី ប្រៀបធៀប ធ្វើផែនការណ៍ និងសង្ខេបព័ត៌មានគន្លឹះទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។

សីតុណ្ហភាពប្រចាំខែជាមធ្យម
1901 - 2009 (°C)

ប្រភពប្រភព
សីតុណ្ហភាពប្រចាំខែជាមធ្យម
សីតុណ្ហភាពប្រចាំខែជាមធ្យម គឺជាមធ្យមភាគប្រចាំខែ សម្រាប់រយៈពេលពីឆ្នាំ 1901 ដល់ឆ្នាំ 2009 ។ ទិន្នន័យទាំងអស់នេះ គឺជាសិទ្ធិប្រទាន ដែលពឹងផ្អែកលើអាកាសធាតុសាស្ត្រដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នាពីអង្គភាពស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ។ ការធ្វើជាគំរូនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សង្ខេបការប៉ាន់ប្រមាណ ទោះបីទិន្នន័យឧបករណ៍(ស្ថានីយ៍)ទាំងនេះ គឺមិនអាចទទួលយកបាន ឬមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាពិសេសនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1900 ក៏ដោយ។
ប្រភពព័ត៌មាន: កម្រិតចំណេះដឹងអំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ អង្គភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ មហាវិទ្យាល័យ East Anglia
លាក់អ្វីៗនេះ

ការធ្លាក់ភ្លៀងប្រចាំខែជាមធ្យម
1901 - 2009 (mm)

ប្រភពប្រភព
ការធ្លាក់ភ្លៀងប្រចាំខែជាមធ្យម
ការធ្លាក់ភ្លៀងប្រចាំខែជាមធ្យម គឺជាមធ្យមភាគប្រចាំខែ សម្រាប់រយៈពេលឆ្នាំ 1901 ដល់ឆ្នាំ 2009 ។ ន្នន័យទាំងអស់នេះ គឺជាសិទ្ធិប្រទាន ដែលពឹងផ្អែកលើអាកាសធាតុសាស្ត្រដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នាពីអង្គភាពស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ។ ការធ្វើជាគំរូនេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សង្ខេបការប៉ាន់ប្រមាណ ទោះបីទិន្នន័យឧបករណ៍(ស្ថានីយ៍)ទាំងនេះ គឺមិនអាចទទួលយកបាន ឬមិនអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាពិសេសនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1900 ក៏ដោយ។
ប្រភពព័ត៌មាន: កម្រិតចំណេះដឹងអំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ អង្គភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុ មហាវិទ្យាល័យ East Anglia
លាក់អ្វីៗនេះ

Help/Feedback

User Voice