Дэлхийн хөгжлийн үзүүлэлтууд

Дэлхийн хөгжлийн үзүүлэлтүүдээс 1000 гаруй урт хугацааны үзүүлэлтийг, Жендер статистик, Африкийн хөгжлийн үзүүлэлт, Боловсролын статистик зэрэг түүврүүдээс 5000 гаруй үзүүлэлтийг хооронд нь харьцуулах, газрын зургаар харуулах, диаграммаар үзүүлэх.

117% 2012
Эх үүсвэр
Нийт хамрагдалтын хувь. Анхан шатны. Албан ёсны анхан шатны боловсролын насны нийт хүн амд эзлэх хувиар илэрхийлсэн насыг үл харгалзан нийт анхан шатны боловсролд хамрагдалтыг авч үзнэ. Сургуульд түрүүлж эсвэл сүүлд орох болон улиран суралцсанаас шалтгаалан илүү эсвэл дутуу настай сурагчдыг оруулж тооцдог учраас НХХ нь 100 хувиас их байж болно.
Дэлхийн хөгжлийн үзүүлэлтууд
Үүнийг нуух
4.2 2010
Эх үүсвэр
Нүүрс хүчлийн давхар ислийн ялгаруулалт нь чулуун нүүрсийг шатаах болон цементийг үйлдвэрлэхэд бий болдог. Хатуу, шингэн, хийн түлшний хэрэглээний явцад, мөн хийг шатаах явцад нүүрс хүчлийн давхар исэл ялгардаг.
Дэлхийн хөгжлийн үзүүлэлтууд
Үүнийг нуух
Эх үүсвэр
World Bank, Global Poverty Working Group. Data are compiled from official government sources or are computed by World Bank staff using national (i.e. country–specific) poverty lines.
Дэлхийн хөгжлийн үзүүлэлтууд
Үүнийг нуух
Эх үүсвэр
Хангалттай хэмжээний усыг сайжруулсан эх үүсвэрээс ашиглаж байгаа хүн амын хувийг сайжруулсан усны нөөцийн ашиглалт гэнэ. Үүнд ахуйн холболт, нийтийн шахуургын хоолой, өрөмдлөгийн цооног, хамгаалагдсан худаг, эсвэл булаг болон борооны усны хуримтлал зэрэг эх үүсвэрүүд хамаарна. Сайжруулаагүй эх үүсвэрт зөөврөөр худалдаж буй ус, усны машинаар зөөж буй ус, хамгаалагдаагүй худаг болон булаг хамаарна. 1 километрээс илүүгүй худгаас ус авах боломжтой болон нэг хүнд 20 литр ус ногдох боломжтой бол баталгаат усны боломжит хангамжтай гэж үзнэ.
Дэлхийн хөгжлийн үзүүлэлтууд
Үүнийг нуух
67 2012
Эх үүсвэр
Хүн амын насжилт нь шинэ төрсөн хүүхэд хэдэн жил амьдрахыг харуулна. Гэхдээ төрөлтийн үеийн эндэгдлийн зонхилох бүтэц нь тэдгээрийн амьдралын хугацаанд адилхан байх ёстой.
Дэлхийн хөгжлийн үзүүлэлтууд
Үүнийг нуух
$3,770 2013
Эх үүсвэр
Нэг хүнд ногдох ҮНО (өмнө нь ҮНБ) гэдэг нь Дэлхийн Банкны атлас аргыг ашиглан үндэсний нийт орлогыг ам.долларт шилжүүлж жилийн дундуурх хүн амд хуваасныг хэлнэ. ҮНО гэж бүх байнгын оршин суугч үйлдвэрлэгчдийн бий болгосон нэмүү өртөг дээр бүтээгдэхүүний өртгийг тодорхойлоход ордоггүй татварыг (татаасыг хасаад) нэмээд мөн гадаадаас хүлээн авсан цэвэр орлогыг (ажил олгогчийн нөхөн төлбөр болон үл хөдлөх хөрөнгийн орлого) нэмснийг хэлнэ. Үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр тооцсон ҮНО-ыг эдийн засгуудыг харьцуулахын тулд албан ёсны ханшын дагуу ам.долларт шилжүүлдэг. Түүнчлэн олон улсын гүйлгээнд ашиглаж буй ханшаас албан ёсны ханшийн хазайлт нь маш их байгаа бол өөр хувилбарт ханшийг хэрэглэдэг. Дэлхийн банкны зүгээс үнэ болон валютын ханшийн хэлбэлзлийг багасгах үүднээс тусгай Атлас аргыг хөрвүүлэхэд ашигладаг. Үүнд хөрвүүлэгчийн үржүүлэгчийг ашигладаг бөгөөд энэ нь тухайн жилийн болон өмнөх 2 жилийн валютын ханшийг дундажилж, 2000 оны байдлаарх ЖИ-5 орнуудын (Франц, Герман, Япон, Нэгдсэн вант улс болон АНУ)Нэгдсэн вант улс болон АНУ зэрэг улс 2001 оноос эхлэн багтах болсон.Нэгдсэн вант улс болон АНУ зэрэг улс 2001 оноос эхлэн багтах болсон.Нэгдсэн вант улс болон АНУ зэрэг улс 2001 оноос эхлэн багтах болсон.
Дэлхийн хөгжлийн үзүүлэлтууд
Үүнийг нуух

Дэлхийн эдийн засгийн төлөв - Таамаглал

Дэлхийн эдийн засгийн төлөвийн тайлан нь дэлхийн эдийн засгийн чиг хандлага, мөн хөгжиж буй улс орнуудад хэрхэн нөлөөлдөг талаархи судалгааны тайлан юм. Уг тайланд макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, тэр дундаа бараа бүтээгдэхүүн, санхүүгийн зах зээлийн гурван жилийн таамаглалыг улс орон бүрээр дэвшүүлсэн болно.

ДНБ-ийн зах зээлийн үнээрх жилийн хувийн өсөлтийг 2010 оны тогтмол ам.долларт үндэслэв.

Эх үүсвэрЭх үүсвэр
ДНБ-ийн зах зээлийн үнээрх жилийн хувийн өсөлтийг 2010 оны тогтмол ам.долларт үндэслэв.
ДНБ гэдэг нь эдийн засаг дахь дотоодын бүх үйлдвэрлэгчийн нийт нэмүү өртөг болон бүтээгдэхүүний татварын нийлбэр бөгөөд үүнээс бүтээгдэхүүний үнэд багтаагүй аливаа татаасыг хасч тооцдог. Үүнийг тооцоолохдоо угсармал үл хөдлөх хөрөнгийн элэгдэл эсвэл байгалийн нөөц баялгийн хорогдол, доройтлын хасалтуудыг хийлгүйгээр тооцоолдог.
Дэлхийн Банк
Үүнийг нуух

Одоогийн дансны үлдэгдэл, ДНБ-ийн %

Эх үүсвэрЭх үүсвэр
Одоогийн дансны үлдэгдлийг тухайн жилийн ДНБ-ийн хувиар харуулав.
Одоогийн Дансны үлдэгдэл гэдэг нь бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний цэвэр экспорт, цэвэр анхдагч орлого, цэвэр хоёрдогч орлогын нийлбэр юм.
Дэлхийн Банк
Үүнийг нуух

Төсөл болон үйл ажиллагаа

1947 оноос өнөөг хүртэлх 10,000 гаруй төслийг хайх, харах, газрын зургаар харуулах.

Project Map - Монгол Улс

MongoliaЭх үүсвэрЭх үүсвэр
Үр дүнгийн зураглал
Ил тод байдал болон хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, тусламжийн үр ашигтай байдал болон зохион байгуулалтыг сайжруулах, хөгжлийн нөлөөллийг илүү хянах зорилгоор Үр дүнгийн зураглал нь Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслүүдийн байршлыг газрын зураг дээр харуулж өгнө. Ядуурал, эрүүл мэнд, хүнс тэжээлийн дутагдал болон хүн амын нягтаршил зэрэг нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг хослуулах нь илүү зорилтот хөгжлийн туслалцаанд дэм болох болно.
Үр дүнгийн зураглал
Үүнийг нуух

Төсвийн жилээр батлагдсан ОУСБХБ/ОУХА-ны үйл ажиллагаа

Эх үүсвэрЭх үүсвэр
Төсвийн жилээрх батлагдасан ОУСБХБ/ОУХ-ны үйл ажиллагаа
Тэмдэглэл: Мэдээлэл нь баталгааг багтаасан. Нэмэгдэл болон нэмэлт санхүүжилтийн үйл ажиллагаа нь (Нэмэлт санхүүжилтээр төслийг томруулсанаас бусад) тусдаа зээлийн үйл ажиллагаа гэж бүртгэгдэхгүй бөгөөд нийт дүнд орно. Хамтарсан ОУСБХБ-ОУХ үйл ажиллагааг ОУСБХБ үйл ажиллагаа гэж нэг л бүртгэнэ.
Төслүүд болон үйл ажиллагаанууд
Үүнийг нуух
$93.70 саяFY2014

Төсвийн жилээрх шинэ болон нэмэлт төслүүд

Эх үүсвэрЭх үүсвэр
Төсвийн жилээрх шинэ болон нэмэлт төслүүд
Тэмдэглэл: Мэдээлэл нь баталгааг багтаасан. Нэмэгдэл болон нэмэлт санхүүжилтийн үйл ажиллагаа нь (Нэмэлт санхүүжилтээр төслийг томруулсанаас бусад) тусдаа зээлийн үйл ажиллагаа гэж бүртгэгдэхгүй бөгөөд нийт дүнд орно. Хамтарсан ОУСБХБ-ОУХ үйл ажиллагааг ОУСБХБ үйл ажиллагаа гэж нэг л бүртгэнэ.
Төслүүд болон үйл ажиллагаанууд
Үүнийг нуух
4FY2014

Санхүүжилт

Дэлхийн банкны санхүүжилтийн талаарх анхан шатны мэдээллийг олох -цогц мэдээллийг авах эсвэл хэсэгчлэн авч үзэх; мэдээллийг диаграммаар дүрслэн үзүүлэх; олон нийтийн мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан бусадтай хуваалцах; эсвэл утсандаа татаж гэртээ ашиглах.

ОУХА-ны зээлийн кредитийн хураангуй

$501.9 сая12/31/2014 ний байдлаар зарцуулагдсанЭх үүсвэрЭх үүсвэр
ОУХХ-ны зээлийн хураангуй
Дэлхийн банкны санхүүжилтийн талаарх анхан шатны мэдээллийг олох -цогц мэдээллийг хэсэгчлэн дэлгэрэнгүй авч үзэх; мэдээллийг харах боломжтой болгох; үүнийг олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан эсвэл бусад хүмүүстэй хуваалцах; эсвэл зөөврийн программ ашиглан гэртээ аваачих.
Дэлхийн Банкны санхүү
Үүнийг нуух

ОУХА-ны тусламжын хураангуй

$18.95 сая12/31/2014 ний байдлаар зарцуулагдсанЭх үүсвэрЭх үүсвэр
ОУХХ-ны тэтгэлгийн хураангуй
Дэлхийн банкны санхүүжилтийн талаарх анхан шатны мэдээллийг олох -цогц мэдээллийг хэсэгчлэн дэлгэрэнгүй авч үзэх; мэдээллийг харах боломжтой болгох; үүнийг олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан эсвэл бусад хүмүүстэй хуваалцах; эсвэл зөөврийн программ ашиглан гэртээ аваачих.
Дэлхийн Банкны санхүү
Үүнийг нуух

Судалгаа

Микро мэдээллийн сан нь хөгжиж буй орнуудад амьдарч байгаа хүмүүсийн талаарх, тэдний байгууллага, амьдарч буй орчин, нийгмийн бүтэц болон эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээр хангана.

Хамгийн сүүлийн үеийн судалгаа (9 нийт)

World Bank Group Country Survey 2014
Боловсруулсан: Public Opinion Research Group - The World Bank Group
Илгээсэн: Nov 25, 2014
Enterprise Survey 2013
Боловсруулсан: World Bank, European Bank for Reconstruction and Development
Илгээсэн: Jun 18, 2014
Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2011
Боловсруулсан: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Илгээсэн: Dec 12, 2012
Multiple Indicator Cluster Survey 2010
Боловсруулсан: National Statistics Office, United Nations Children's Fund
Илгээсэн: Jun 04, 2014
Эх үүсвэрЭх үүсвэр
Микро мэдээллийн номын сан
Хөгжлийн талаарх судалгаа эсвэл Дэлхийн банкны үйл ажиллагааны нөлөөллийн үнэлгээ зэрэг Дэлхийн банкнаас боловсруулсан цогц мэдээллийг микро мэдээллийн номын сан нь агуулдаг. Энэ нь мөн бусад олон улсын байгууллагууд, статистикийн агентлагууд, бага болон дунд орлоготой орнуудын агентлагуудаас авсан цогц мэдээллийг багтаана. Бидний зорилго нь бүх хэрэглэгч нарт аль болох боломжит мэдээллийг үнэ төлбөргүйгээр хангах явдал юм. Хэдий тийм боловч зарим тохиолдолд бусад агентлагуудаас Дэлхийн банкинд өгсөн мэдээлэл нь тухайн агентлагын эзэмшилд үлддэг бөгөөд тэрхүү мэдээлэлд хэрхэн хандах болон ашиглах тал дээр зарим нэг хязгаарлалт байж болох юм.
Хамгийн сүүлийн үеийн судалгаа
Үүнийг нуух

Цаг уурын өөрчөлт

Цаг уурын өөрчлөлт мэдлэгийн портал нь дэлхийд болж буй цаг уурын өөрчлөлтийн талаарх тоо, мэдээ, мэдээллийг хүргэх төв юм. Энд та хамгийн чухал мэдээллийг хайх, харьцуулах, газрын зургаар харуулах, диаграммаар үзүүлэх боломжтой.

Сарын дундаж температур
1901 - 2009 (°C)

Эх үүсвэрЭх үүсвэр
Сарын дундаж температур
Сарын дундаж температур нь 1901-2009 онуудын дунджаар тооцсон үзүүлэлт юм. Эдгээр мэдээллүүд нь Цаг уур судлалын байгууллагаас гаргасан цаг уур амьсгал судлалын сүлжээнд үндэслэн итгэмжлэгддэг. Боломжгүй эсвэл найдваргүй мэдээлэлтэй буюу ялангуяа 1900–аад онуудын эхэн үеийн мэдээллүүдийг (станц) тооцоолохын тулд загварчлалыг ашиглав.
Эх үүсвэр: Дэлхийн банкны цаг уурын өөрчлөлтийн мэдлэгийн портал, Цаг уур судлалын байгууллага, Зүүн Английн их сургууль
Үүнийг нуух

Сарын дундаж хур тундас
1901 - 2009 (mm)

Эх үүсвэрЭх үүсвэр
Сарын дундаж температур
Сарын дундаж температур нь 1901-2009 онуудын дунджаар тооцсон үзүүлэлт юм. Эдгээр мэдээллүүд нь Цаг уур судлалын байгууллагаас гаргасан цаг уур амьсгал судлалын сүлжээнд үндэслэн итгэмжлэгддэг. Боломжгүй эсвэл найдваргүй мэдээлэлтэй буюу ялангуяа 1900–аад онуудын эхэн үеийн мэдээллүүдийг (станц) тооцоолохын тулд загварчлалыг ашиглав.
Эх үүсвэр: Дэлхийн банкны цаг уурын өөрчлөлтийн мэдлэгийн портал, Цаг уур судлалын байгууллага, Зүүн Английн их сургууль
Үүнийг нуух

Help/Feedback

User Voice