Wskaźniki rozwoju świata

Twórz wykresy, mapy oraz porównuj ponad 1000 wskaźników szeregów czasowych spośród wskaźników rozwoju świata i więcej niż 5000 wskaźników ze zbiorów takich jak Statystyka Płci, Wskaźniki Rozwoju Afryki lub Statystyka Oświaty.

101% 2012
Źródło
Wskaźnik skolaryzacji. szkoły podstawowe Suma całkowita to całkowita skolaryzacja na poziomie szkoły podstawowej, niezależnie od wieku, wyrażona jako procent ludności w oficjalnym wieku uczęszczania do szkoły podstawowej. Wskaźnik skolaryzacji może przekroczyć 100% na skutek tego, że obejmuje on uczniów starszych oraz młodszych, ze względu na wcześniejsze lub późniejsze podjęcie nauki oraz powtarzanie klas.
Wskaźniki rozwoju świata
Ukryj
8.3 2010
Źródło
Emisja dwutlenku węgla to emisja mająca miejsce na skutek spalania paliw kopalnych oraz produkcji cementu. Obejmuje to dwutlenek węgla wyprodukowany podczas zużycia paliw stałych, płynnych i gazowych, jak również spalanie gazów odpadowych w pochodniach.
Wskaźniki rozwoju świata
Ukryj
17.1% 2011
17.7% 2010
17.6% 2009
17.1% 2008
16.9% 2007
Źródło
World Bank, Global Poverty Working Group. Data are compiled from official government sources or are computed by World Bank staff using national (i.e. country–specific) poverty lines.
Wskaźniki rozwoju świata
Ukryj
77 2012
Źródło
Oczekiwana dalsza długość trwania życia w wieku równym zero wskazuje ile lat nowo narodzony niemowlak przeżyłby, gdyby przeważające w momencie jego narodzin współczynniki umieralności pozostały takie same przez całe jego życie.
Wskaźniki rozwoju świata
Ukryj
$13,240 2013
Źródło
Dochód narodowy na głowę (uprzednio PNB na głowę) jest dochodem narodowym brutto, przeliczonym na dolary USA przy wykorzystaniu metody Atlas Banku Światowego, podzielonym przez liczbę ludności w połowie roku. Dochód narodowy brutto jest sumą wartości dodanej przez wszystkich rezydentów producentów oraz wszelkich podatków na produkty (minus subsydia) nie ujętych w wycenie produkcji oraz wpływów netto dochodu pierwotnego (wynagrodzenia pracowników oraz dochodu z majątku) z zagranicy. Dochód narodowy brutto, obliczany w walucie krajowej, jest zazwyczaj przeliczany po oficjalnych kursach wymiany na dolary USA w celu przeprowadzenia porównań systemów gospodarczych, choć - w przypadku, gdy uznaje się, że oficjalny kurs wymiany odbiega o wyjątkowo dużą marżę od kursu faktycznie stosowanego w transakcjach międzynarodowych - stosuje się inny, alternatywny kurs. Aby załagodzić fluktuację cen i kursów wymiany, przy przeliczaniu Bank Światowy korzysta ze specjalnej metody Atlas. Stosuje ona wskaźnik przeliczania, który uśrednia kurs wymiany na dany rok i dwa poprzednie lata, skorygowany na różnice w stopach inflacji pomiędzy krajem, a do 2000 roku, krajami G-5 (Francją, Niemcami, Japonią, Wielką Brytanią i USA). Od 2001 roku, kraje te obejmują strefę Euro, Japonię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.
Wskaźniki rozwoju świata
Ukryj

Perspektywy gospodarki globalnej - prognozy

Perspektywy gospodarki globalnej badają trendy gospodarki światowej i to jak wpływa ona na rozwijające się kraje. Raport obejmuje trzyletnie prognozy wskaźników makroekonomicznych dla poszczególnych krajów, w tym także dla rynków towarowych oraz finansowych.

Roczny procentowy wzrost PKB po cenach rynkowych oparty jest na cenach stałych w USD na 2010 rok.

ŹródłoŹródło
Roczny procentowy wzrost PKB po cenach rynkowych oparty jest na cenach stałych w USD na 2010 rok.
PKB to suma wartości brutto dodanej w gospodarce przez wszystkich producentów rezydujących w kraju plus podatki od produktów i minus wszelkie subsydia nie zawarte w wartości produktów. Jest ona obliczana bez odejmowania amortyzacji wytworzonych aktywów lub zubożenia czy degradacji zasobów naturalnych.
Bank Światowy
Ukryj

Saldo rachunku bieżącego/PKB

ŹródłoŹródło
Saldo rachunku bieżącego jako procent rocznego PKB.
Saldo rachunku bieżącego jest sumą eksportu netto dóbr i usług, dochodu pierwotnego oraz dochodu wtórnego.
Bank Światowy
Ukryj

Projekty i działalność

Wyszukuj, przeglądaj i twórz mapy ponad 10 000 projektów od 1947 roku do chwili obecnej.

Project Map - Polska

PolandŹródłoŹródło
Mapowanie wyników
Mapowanie wyników pokazuje lokalizację projektów Banku Światowego, finansowanych przez Bank, w celu lepszego monitorowania wpływu rozwoju, ulepszenia efektywności i koordynacji pomocy oraz wzmocnienia transparencji i odpowiedzialności społecznej. W połączeniu z wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi na poziomie niższym od narodowego, takimi jak wskaźniki ubóstwa, zdrowia, niedożywienia i gęstości ludności, pomaga lepiej wyznaczać cele pomocy rozwojowej.
Mapowanie wyników
Ukryj

Zatwierdzona działalność IBRD/IDA wg lat fiskalnych

ŹródłoŹródło
Zatwierdzona działalność IBRD/IDA wg lat fiskalnych
Uwaga: Dane obejmują gwarancje. Uzupełniające oraz dodatkowe operacje finansowe (za wyjątkiem projektów o skali zwiększonej przez dodatkowe finansowanie) nie są liczone jako osobne operacje kredytowe, choć są włączone do kwoty. Wspólne działania IBRD-IDA są liczone tylko raz, jako działania IBRD.
Projekty i działalność
Ukryj
$966.0 milionówFY2014

Nowe i uzupełniające projekty wg lat fiskalnych

ŹródłoŹródło
Nowe i uzupełniające projekty wg lat fiskalnych
Uwaga: Dane obejmują gwarancje. Uzupełniające oraz dodatkowe operacje finansowe (za wyjątkiem projektów o skali zwiększonej przez dodatkowe finansowanie) nie są liczone jako osobne operacje kredytowe, choć są włączone do kwoty. Wspólne działania IBRD-IDA są liczone tylko raz, jako działania IBRD.
Projekty i działalność
Ukryj
1FY2014

Finanse

Badaj surowe dane nt. finansów Banku Światowego - rozbijaj na części zestawy danych; twórz ich wizualizacje; dziel się nimi z innymi użytkownikami strony lub poprzez sieci społecznościowe; lub weź je do domu przy pomocy mobilnej aplikacji.

Podsumowanie kredytów IBRD

$9.331 miliardówKwota wyłożona do dnia 12/31/2014ŹródłoŹródło
Podsumowanie kredytów IBRD
Badaj dane nt. finansów Banku Światowego - rozbijaj na części zestawy danych; twórz ich wizualizacje; dziel się nimi z innymi użytkownikami strony lub poprzez sieci społecznościowe; lub weź je do domu przy pomocy mobilnej aplikacji.
Finanse Banku Światowego
Ukryj

Podsumowanie składek na Pośrednie Fundusze Finansowe (ang. FIF)

$150,000
Kwota wypłacona do dnia 12/31/2013
ŹródłoŹródło
Podsumowanie składek na Pośrednie Fundusze Finansowe (ang. FIF)
Badaj dane nt. finansów Banku Światowego - rozbijaj na części zestawy danych; twórz ich wizualizacje; dziel się nimi z innymi użytkownikami strony lub poprzez sieci społecznościowe; lub weź je do domu przy pomocy mobilnej aplikacji.
Finanse Banku Światowego
Ukryj

Badania

Biblioteka danych na poziomie mikro oferuje dane nt. mieszkańców rozwijających się krajów, ich instytucji, środowiska, społeczności oraz działalności systemów gospodarczych.

Najnowsze badania (7 całkowita)

Enterprise Survey 2013
Przygotowane przez: World Bank, European Bank for Reconstruction and Development
Przedłożone: Sep 08, 2014
World Bank Country Survey 2013
Przygotowane przez: Public Opinion Research Group - The World Bank Group
Przedłożone: Mar 14, 2014
Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2011
Przygotowane przez: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
Przedłożone: Dec 12, 2012
Enterprise Survey 2009
Przygotowane przez: World Bank, European Bank for Reconstruction and Development
Przedłożone: Mar 30, 2011
ŹródłoŹródło
Biblioteka danych na poziomie makro
Biblioteka danych na poziomie mikro zawiera zestawy danych przygotowanych przez Bank Światowy, takich jak ocena wpływu działalności lub badań Banku na kwestie rozwoju. Obejmuje ona także zestawy danych innych organizacji międzynarodowych, agencji statystycznych oraz innych agencji w krajach o niskich i średnich dochodach. Naszym celem jest zaoferowanie darmowego dostępu wszystkim użytkownikom do możliwie jak największego zakresu informacji. W niektórych sytuacjach, szczególnie gdy zestawy danych zostały przekazane do Banku Światowego przez inne agencje, własność danych pozostaje jednak w rękach tychże agencji i mogą występować ograniczenia w zakresie dostępu do danych lub ich wykorzystania.
Najnowsze badania
Ukryj

Zmiana klimatu

Portal wiedzy nt. zmian klimatu to węzeł informacyjny danych oraz raportów nt. zmian klimatycznych na całym świecie. Tutaj można wyszukać, stworzyć mapy czy wykresy, porównać i podsumować kluczowe informacje na temat zmian klimatycznych.

Średnie temperatury miesięczne
1901 - 2009 (°C)

ŹródłoŹródło
Średnie temperatury miesięczne
Średnie temperatury miesięczne to średnie miesięczne dla okresu od 1901 d0 2009 roku. Dane te są przygotowane przez Jednostkę Badań Klimatycznych na podstawie klimatologicznych siatek obliczeniowych. Skorzystano z modelowania w celu ekstrapolacji szacunków tam, gdzie dane instrumentalne (stacje meteo) były niedostępne lub nie można było na nich polegać, w szczególności na początku XX wieku.
Źródło: Portal wiedzy nt. zmian klimatu Banku Światowego, Jednostka Badań Klimatycznych, Uniwersytet Wschodniej Anglii
Ukryj

Średnie opady miesięczne
1901 - 2009 (mm)

ŹródłoŹródło
Średnie opady miesięczne
Średnie opady miesięczne to średnie miesięczne dla okresu od 1901 d0 2009 roku. Dane te są przygotowane przez Jednostkę Badań Klimatycznych na podstawie klimatologicznych siatek obliczeniowych. Skorzystano z modelowania w celu ekstrapolacji szacunków tam, gdzie dane instrumentalne (stacje meteo) były niedostępne lub nie można było na nich polegać, w szczególności na początku XX wieku.
Źródło: Portal wiedzy nt. zmian klimatu Banku Światowego, Jednostka Badań Klimatycznych, Uniwersytet Wschodniej Anglii
Ukryj

Help/Feedback

User Voice