ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาโลก

เขียนกราฟ วาดแผนที่ และเปรียบเทียบตัวชี้วัดเกี่ยวกับการพัฒนาโลกกว่า 1,000 ตัว และตัวชี้วัดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากที่อื่น ๆ มากกว่า 5,000 สถิติหญิงชาย ตัวชี้วัดการพัฒนาแอฟริกัน หรือสถิติการศึกษาสถิติหญิงชาย ตัวชี้วัดการพัฒนาแอฟริกัน หรือสถิติการศึกษา

93% 2013
แหล่งข้อมูล
อัตราส่วนการลงทะเบียนเรียนในระดับประถมศึกษา (GER) จำนวนทั้งหมดคือจำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในระดับประถมศึกษาโดยไม่คำนึงถึงอายุ และแสดงเป็นค่าร้อยละของกลุ่มประชากรที่มีอายุตามระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา การรวมนักเรียนที่มีอายุเกินและนักเรียนที่มีอายุน้อยเข้าไว้ด้วยกันในระดับการศึกษาหนึ่ง ๆ เนื่องมาจากการเข้าเรียนเร็วหรือการเข้าเรียนช้า หรือการเรียนซ้ำชั้นนั้น ทำให้อัตราส่วน GER สามารถเป็นตัวเลขเกิน 100% ได้
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาโลก
ซ่อนรายการนี้
4.4 2010
แหล่งข้อมูล
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ สิ่งที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลและการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตออกมาในระหว่างการใช้เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ และการเผาไหม้ด้วย
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาโลก
ซ่อนรายการนี้
แหล่งข้อมูล
อัตราความยากจนแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ใต้เส้นยากจนแห่งชาติ การประมาณการแห่งชาติจะขึ้นอยู่กับกลุ่มย่อยถ่วงน้ำหนักประชากร จากแบบสอบถามในครัวเรือน
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาโลก
ซ่อนรายการนี้
แหล่งข้อมูล
การเข้าถึงแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง หมายถึง อัตราร้อยละของประชากรที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงแล้วอย่างเพียงพอ เช่น การเชื่อมต่อเพื่อใช้ในครัวเรือน หัวจ่ายน้ำสาธารณะ หลุมเจาะลงดินเพื่อหาน้ำ บ่อน้ำหรือน้ำพุที่มีการป้องกันอย่างดี และที่เก็บน้ำฝน แหล่งน้ำที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง ได้แก่ ผู้จำหน่าย รถบรรทุกน้ำ รวมถึงบ่อน้ำและน้ำพุที่ไม่มีการป้องกัน การเข้าถึงที่เหมาะสมในที่นี้ หมายถึง มีแหล่งน้ำที่อยู่ภายในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรจากแหล่งที่อยู่อาศัย และสามารถจ่ายน้ำได้อย่างน้อย 20 ลิตรต่อคน
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาโลก
ซ่อนรายการนี้
74 2012
แหล่งข้อมูล
อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด บ่งชี้ถึง จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าเด็กทารกจะมีชีวิตอยู่ได้ หากรูปแบบการเสียชีวิต ณ เวลาที่เกิดนั้นยังเป็นรูปแบบเดียวกันอยู่ตลอดชีวิตของทารกรายนั้น ๆ
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาโลก
ซ่อนรายการนี้
$5,370 2013
แหล่งข้อมูล
จีเอ็นไอต่อหัว (เดิมเรียกว่า จีเอ็นพีต่อหัว) คือ รายได้มวลรวมประชาชาติ ซึ่งถูกแปลงให้เป็นดอลล่าร์สหรัฐโดยใช้วิธี Atlas ของธนาคารโลก และหารด้วยประชากรกลางปี จีเอ็นไอ คือ ผลรวมของมูลค่าเพิ่มจากการผลิตภายในประเทศ บวกกับภาษีสินค้าใด ๆ (ด้วยเงินอุดหนุนที่น้อยลง) และไม่รวมอยู่ในการประเมินมูลค่าของผลผลิต บวกกับรายรับของรายได้หลัก (ค่าตอบแทนของพนักงานและรายได้จากครัวเรือน) จากต่างประเทศ จีเอ็นไอ ซึ่งถูกคำนวณให้เป็นสกุลเงินแห่งชาติ ปกติแล้วจะถูกแปลงให้เป็นดอลล่าร์สหรัฐด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เป็นทางการ เพื่อเปรียบเทียบได้กับหลาย ๆ ประเทศ ถึงแม้ว่าจะได้ใช้อัตราทางเลือกเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการนั้นมีความแตกต่างกันโดยมีมาร์จินขนาดใหญ่เป็นพิเศษ จากอัตราที่ใช้ในธุรกิจระหว่างประเทศจริง ๆ เพื่อให้ความผันผวนของราคาและอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีความเรียบง่ายขึ้นนั้น ธนาคารโลกจะใช้วิธีแลกเปลี่ยนพิเศษแบบ Atlas แทน ซึ่งเป็นการใช้ปัจจัยการแลกเปลี่ยนที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับปีที่กำหนดและสองปีก่อนหน้านี้ โดยจะถูกปรับเปลี่ยนความแตกต่างในอัตราเงินเฟ้อระหว่างประเทศ และถูกใช้ในประเทศ G-5 จนถึงปี 2000 (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) ตั้งแต่ปี 2001 ประเทศเหล่านี้รวมถึงเขตยูโร ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาด้วย
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาโลก
ซ่อนรายการนี้

อนาคตเศรษฐกิจโลก - การคาดการณ์

อนาคตเศรษฐกิจโลกคือ การตรวจสอบแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบที่แนวโน้มเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศที่กำลังพัฒนาได้อย่างไร รายงานนี้เป็นการคาดการณ์ตัวชี้วัดเศรษฐกิจหลัก ๆ ในระดับมหภาค ซึ่งรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดการเงินเฉพาะประเทศในระยะเวลาสามปี

อัตราการเจริญเติบโตร้อยละต่อปีของจีดีพีในราคาตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าคงที่ของเงินเหรียญสหรัฐในปี 2010

แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
อัตราการเจริญเติบโตร้อยละต่อปีของจีดีพีในราคาตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าคงที่ของเงินเหรียญสหรัฐในปี 2010
จีดีพีคือ ผลรวมของมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการที่ถูกผลิตในประเทศ บวกภาษีสินค้า และลบด้วยเงินอุดหนุนใด ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในมูลค่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ ค่าจีดีพีเป็นการคำนวณโดยไม่หักค่าเสื่อมราคาของสินทรัพยขึ้นรูป หรือการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติ
ธนาคารโลก
ซ่อนรายการนี้

ดุลบัญชีเดินสะพัด คิดเป็น % ของจีดีพี

แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
ดุลบัญชีเดินสะพัดคิดเป็นร้อยละของจีดีพีในแต่ละปี
ดุลบัญชีเดินสะพัดคือ ผลรวมของการส่งออกสินค้าและบริการสุทธิ รายได้หลักสุทธิ และรายได้รองสุทธิ
ธนาคารโลก
ซ่อนรายการนี้

โครงการและการดำเนินงาน

ค้นหา เรียกดู และสร้างแผนที่ของกว่า 10,000 โครงการ ตั้งแต่ปี 1947 จนถึงปัจจุบัน

Project Map - ประเทศไทย

Thailandแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
แผนที่แสดงโครงการ
แผนที่แสดงโครงการแสดงให้เห็นภาพสถานที่ตั้งของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารโลกเพื่อให้ติดตามผลกระทบการพัฒนา พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและการประสานงานให้ดีขึ้น และช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น เมื่อใช้งานร่วมกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสังคมในระดับภูมิภาค เช่น ความยากจน สุขภาพ ภาวะทุพโภชนาการ และความหนาแน่นของประชากร จะช่วยให้ตั้งเป้าหมายสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น
แผนที่แสดงโครงการ
ซ่อนรายการนี้

การดำเนินงานของ IBRD/IDA ที่ได้รับอนุมัติตามปีงบประมาณ

แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
การดำเนินงานของ IBRD/IDA ที่ได้รับอนุมัติตามปีงบประมาณ
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้รวมการรับประกันด้วย การดำเนินการจัดหาเงินทุนเสริมและเพิ่มเติม (ยกเว้นโครงการที่ถูกปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนเพิ่มเติม) ไม่นับเป็นการดำเนินการกู้ยืมที่เป็นอิสระต่างหาก ถึงแม้ว่าจำนวนทุนจะถูกรวมอยู่ในนั้นด้วยก็ตาม การดำเนินงานร่วมกันของ IBRD-IDA นับเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับการดำเนินการของ IBRD
โครงการและการดำเนินงาน
ซ่อนรายการนี้
$1,000.0 ล้านFY2011

โครงการเสริมใหม่ตามปีงบประมาณ

แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
โครงการเสริมใหม่ตามปีงบประมาณ
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้รวมการรับประกันด้วย การดำเนินการจัดหาเงินทุนเสริมและเพิ่มเติม (ยกเว้นโครงการที่ถูกปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนเพิ่มเติม) ไม่นับเป็นการดำเนินการกู้ยืมที่เป็นอิสระต่างหาก ถึงแม้ว่าจำนวนทุนจะถูกรวมอยู่ในนั้นด้วยก็ตาม การดำเนินงานร่วมกันของ IBRD-IDA นับเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับการดำเนินการของ IBRD
โครงการและการดำเนินงาน
ซ่อนรายการนี้
1FY2011

การเงิน

สำรวจข้อมูลดิบเกี่ยวกับการเงินของธนาคารโลกด้วยการแยกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ และพลิกแกนหรือมิติข้อมูล เพื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลผลลัพธ์ที่สนใจและตรงตามความต้องการใช้งาน จากนั้นจึงสร้างภาพจากข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใช้เว็บไซต์ท่านอื่น ๆ หรือผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือใช้งานที่บ้านจากแอพมือถือ

สรุปเงินกู้ IBRD

$1.084 พันล้านการเบิกจ่ายเงิน ณ 8/31/2014แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
สรุปเงินกู้ IBRD
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของธนาคารโลกด้วยการแยกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ และพลิกแกนหรือมิติข้อมูล เพื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลผลลัพธ์ที่สนใจและตรงตามความต้องการใช้งาน จากนั้นจึงสร้างภาพจากข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใช้เว็บไซต์ท่านอื่น ๆ หรือผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือใช้งานที่บ้านจากแอพมือถือ
การเงินของธนาคารโลก
ซ่อนรายการนี้

บทสรุปการให้เงินอุดหนุนแก่กองทุนที่เป็นตัวกลางทางการเงินต่าง ๆ

$13.10 ล้าน
ชำระ ณ 12/31/2013
แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
บทสรุปการให้เงินอุดหนุนแก่กองทุนที่เป็นตัวกลางทางการเงินต่าง ๆ
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของธนาคารโลกด้วยการแยกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ และพลิกแกนหรือมิติข้อมูล เพื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลผลลัพธ์ที่สนใจและตรงตามความต้องการใช้งาน จากนั้นจึงสร้างภาพจากข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใช้เว็บไซต์ท่านอื่น ๆ หรือผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือใช้งานที่บ้านจากแอพมือถือ
การเงินของธนาคารโลก
ซ่อนรายการนี้

แบบสอบถาม

ไลบราลีข้อมูลจุลภาคให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา องค์กรต่าง ๆ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ

แบบสำรวจล่าสุด (10 total)

World Bank Country Survey 2013
โดย: Public Opinion Research Group - The World Bank Group
ส่งเมื่อวันที่: Mar 14, 2014
Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2011
โดย: Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit - World Bank
ส่งเมื่อวันที่: Dec 12, 2012
Investment Climate Survey 2006
โดย: World Bank, Foundation for Thailand Productivity Institute
ส่งเมื่อวันที่: Jun 07, 2011
Multiple Indicator Cluster Survey 2005-2006
โดย: National Statistical Office of Thailand
ส่งเมื่อวันที่: Mar 21, 2011
แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
แบบสำรวจล่าสุด
ไลบราลีข้อมูลจุลภาค ประกอบด้วย ชุดข้อมูลที่ธนาคารโลกสร้างขึ้นมา เช่น การประเมินผลกระทบของการดำเนินการของธนาคาร หรือการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนา และยังรวมถึงชุดข้อมูลที่ได้จากองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานสถิติ และองค์การอื่น ๆ ในประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางด้วย เป้าหมายของเราคือเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างไรก็ตามในบางกรณีนั้น โดยเฉพาะเมื่อหน่วยงานอื่นใดได้ให้ชุดข้อมูลแก่ธนาคารโลก ความเป็นเจ้าของของข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงเป็นของหน่วยงานนั้น ๆ และการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลนั้น ๆ อาจถูกจำกัดไว้
ไลบราลีข้อมูลจุลภาค
ซ่อนรายการนี้

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

พอร์ทัลความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ศูนย์กลางข้อมูลข่าวและรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก คุณสามารถค้นหา สร้างแผนที่ เปรียบเทียบ สร้างแผนภูมิ และสรุปข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศได้ที่นี่

อุณภูมิเฉลี่ยประจำเดือน
1901 - 2009 (°C)

แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
อุณภูมิเฉลี่ยประจำเดือน
อุณภูมิเฉลี่ยประจำเดือน คือ ค่าเฉลี่ยอุณภูมิในแต่ละเดือนระหว่างปี 1901-2009 ข้อมูลเหล่านี้นำมาจากตารางภูมิอากาศวิทยาของหน่วยวิจัยภูมิอากาศ (Climate Research Unit) แบบจำลองนี้ถูกใช้เพื่อคาดการณ์การประมาณการเมื่อไม่สามารถหาข้อมูลด้วยเครื่องมือต่าง ๆ (สถานี) หรือเมื่อไม่สามารถเชื่อถือข้อมูลนั้น ๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงต้นทศวรรษ 1900
ที่มา: พอร์ทัลความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธนาคารโลก หน่วยวิจัยสภาพภูมิอากาศ และมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย
ซ่อนรายการนี้

Average Monthly Rainfall
1901 - 2009 (mm)

แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูล
อุณภูมิเฉลี่ยประจำเดือน
อุณภูมิเฉลี่ยประจำเดือน คือ ค่าเฉลี่ยอุณภูมิในแต่ละเดือนระหว่างปี 1901-2009 ข้อมูลเหล่านี้นำมาจากตารางภูมิอากาศวิทยาของหน่วยวิจัยภูมิอากาศ (Climate Research Unit) แบบจำลองนี้ถูกใช้เพื่อคาดการณ์การประมาณการเมื่อไม่สามารถหาข้อมูลด้วยเครื่องมือต่าง ๆ (สถานี) หรือเมื่อไม่สามารถเชื่อถือข้อมูลนั้น ๆ ได้ โดยเฉพาะในช่วงต้นทศวรรษ 1900
ที่มา: พอร์ทัลความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธนาคารโลก หน่วยวิจัยสภาพภูมิอากาศ และมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย
ซ่อนรายการนี้

Help/Feedback

User Voice